خوشه

این جا قصه بر عکس است
  • ۳
  • ۰

هنوز آدم نشدم

تازه بعد از آدم شدن

هبوط مانده

توبه مانده

کربلا مانده

  • ۵
  • ۰

خسته ام

از فکر های غلط

از سنت های نادرست


* خیلی از مردم این سرزمین مثل خیلی های دیگر در غیر این سرزمین، ازدواج رو به دید رفع غریزه جنسی میبینن. اعمال شب زفاف رو غایت ازدواج میدونن. در حالی ازدواج یکی از معنوی ترین اعمال بشر باید باشه. عملی که به این مقدار در اسلام مقدس هست، نمیتونه فقط به خاطر رفع امور جنسی مقدس شده باشه. ازدواج ابتدای تمرین جدایی از خوده. ابتدای این است که انسان میتواند بفهمد که اگر عشقی بالاتر بیاید، از خودمیگذرد. ابتدای وحدت است که اگر بخواهد می تواند دیگری هم به اندازه جات خودش بلکه بالاتر برایش مهم شود. ازدواج  اگر بعید ندانید ابتدای سلوک سریع انسان به سمت هدف و غایت انسانی است. که با ازدواج خواب هم افضل می شود و نماز پربارتر و عبادات سرشار تر از معنویت

  • ۳
  • ۰

ترسم

چند روز دگر

خنده شیطان باشد

حال زار من


*رجایی فضلک

  • ۳
  • ۰

میگویند دفاع از حقوق زنان

تو بخوان

جنگ با بنیان خانواده

  • ۳
  • ۰

زندگی یعنی

بساز

و 

بساز

اول خودت را

بعد دیگران را