خوشه

این جا قصه بر عکس است

۲۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰


  • ۲
  • ۰

کج شده ام

به چوبی گره ام بزنید

شاید صاف شوم


  • ۱
  • ۰

سنگم زنید

شاید بیدارم کنند

سنگ ها

  • ۱
  • ۰
از شعبان چیزی نمانده
برایم
جز کوله بار گناه

  • ۱
  • ۰

سرباز خانه امام زمان

منتظر توست

حرکت کن