خوشه

این جا قصه بر عکس است

۳۵ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

  • ۳
  • ۰
قطب نمای دلم را هر قدر می چرخانم
شمال و مشرق و مغرب همگی
مشهد را نشان می دهد

  • ۱
  • ۰
دلم می خواست مبارک شود
ولی نمی شود
بی تو
  • ۲
  • ۰
ابن سعد، حسین را 
به گندم فروخت
ما آقا را به خواب

+ بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت؟
  • ۲
  • ۰
ماه وصف من است
گاهی فربه از اعمال خوب
گاه نحیف و کمر شکسته
از سنگینی اعمالم
  • ۱
  • ۰
خاک های دلم زیاد شده
قربان نفس هایت
بگو هاه

+اینجا عاشقانه ترین ها برای مولاست