خوشه

این جا قصه بر عکس است

۴ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • ۳
  • ۰

ترسم

چند روز دگر

خنده شیطان باشد

حال زار من


*رجایی فضلک

  • ۳
  • ۰

میگویند دفاع از حقوق زنان

تو بخوان

جنگ با بنیان خانواده

  • ۳
  • ۰

زندگی یعنی

بساز

و 

بساز

اول خودت را

بعد دیگران را

  • ۰
  • ۰

حرکت کردن

یک جفت پا نمی خواهد

ذره ای اراده کافی است...