خوشه

این جا قصه بر عکس است

رنج رنگ حق

سه شنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۳۵ ق.ظ

خواست که همرنگ جماعت نشود

همرنگ خدا شد

رنج هایش را هم به جان خرید

آخر سر باب الحوائج

حاجت روا شد